© Droomzoet 2014   /   update 180612   /                                                   
Droomzoet Bed & Breakfast
· Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens · Privacyverklaring B&B   Droomzoet(hierna   “wij”)   met   adres   Plein   7,   2290   Vorselaar   is   eigenaar   van   de   website   www   droomzoet.be.   Dit   is   een   publieke website waarop de promotionele gegevens van B&B Droomzoet gepubliceerd staan. We   dragen   graag   zorg   voor   onze   gasten.   Zorg   dragen   voor   de   persoonsgegevens   die   je   met   ons   deelt,   vormt   hier   een   belangrijk onderdeel   van.   Deze   privacyverklaring   legt   uit   hoe   we   je   gegevens   gebruiken   om   je   een   betere   en   inspirerende   gebruikerservaring   te bieden. Bescherming van je  privacy – verantwoordelijke verwerkerB&B Droomzoet is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.droomzoet.be (hierna: “de Website”) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. De   "vertrouwelijke"   verwerking   houdt   in   dat   wij   jouw   persoonsgegevens   "vertrouwelijk"   verwerken   conform   de   gangbare   wettelijke nationale   en   internationale   bepalingen,   waaronder   de   Belgische   wet   van   8   december   1992   tot   bescherming   van   de   persoonlijke levenssfeer   (B.S.,   18   maart   1993),   zoals   gewijzigd   door   de   wet   van   11   december   1998   (B.S.,   3   februari   1999)   en   de   Algemene Verordening   Gegevensbescherming   vanaf   haar   inwerkingtreding   op   25   mei   2018.   Zo   zullen   er   geen   enkele   persoonsgegevens   zoals adres,   e-mail,   telefoon   en   faxnummer,   demografische   gegevens   of   identificatiegegevens   verwerkt   worden   zonder   dat   je   toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent. Registratie van persoonsgegevens Je   kan   de   website   www.droomzoet.be   vrij   bezoeken   en   daarbij   alle   beschikbare   informatie   raadplegen   over   B&B   Droomzoet   ,   de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen. Telkens    je    persoonsgegevens    verstrekt,    zullen    wij    deze    behandelen    in    overeenstemming    met    het    hier    beschreven    beleid    en    de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Vertrouwelijke verwerking van de gegevens De   persoonsgegevens   die   B&B   Droomzoet   verzamelt,   worden   opgeslagen   in   een   beveiligde   omgeving   die   niet   toegankelijk   is   voor   het publiek.   Het   bestand   kan   alleen   maar   geraadpleegd   worden   door   een   beperkt   aantal   personen   in   dienst   van   B&B   Droomzoet.   De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden. B&B   Droomzoet      geeft   in   de   regel   geen   persoonsgegevens   door   aan   derden,   behalve   om   te   voldoen   aan   wettelijke   verplichtingen   en   in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. · B&B Droomzoet verkoopt jouw gegevens NIET aan derden. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? · Categorie   1   (aanmaken   account)    De   gegevens   die   we   hieronder   bijhouden   zijn   persoonsgegevens   m.n.   je      voornaam,   achternaam,   e- mailadres,   telefoonnummer,   adresgegevens   (straat,   huisnummer,   busnummer,   postcode,   gemeente,   land),   datum   van   creatie,      actieve   taal bij    het    aanmaken    van    een    profiel    en    het    beheer    van    een    account    op    de    Website.    In    de    account    wordt    je        boekingsgeschiedenis bijgehouden.  · Categorie 2 (registratie nieuwsbrief)  Je  e-mailadres inclusief interesses bij registratie voor onze nieuwbrief op de Website. · Categorie   3   (aankoop   cheque)    Je      aankoopbedrag,   voornaam,   familienaam,   straat,   huisnummer,   busnummer,   postcode,   gemeente,   land, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele facturatiegegevens bij aankoop van de cheque op de Website. · Categorie   4   (bestelling   ontbijtmanden)    Je      voornaam,   familienaam,   e-mailadres,   straat,   huisnummer,   busnummer,   postcode,   gemeente, land,   telefoonnummer,   (eventueel   ook   gegevens   uit   categorie   2   als   je   kiest   om   een   account   te   maken   en   categorie   3   als   je   kiest   voor   de nieuwsbriefinschrijving)  bij bestelling van ontbijtmanden op de Website. · Categorie   5   (boeking   logies)    Je      e-mailadres,   aankomst-   en   vertrekdatum,   voornaam,   familienaam,   aantal   personen,   telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website. · Categorie    6   (contactaanvraag   logies)    Je      e-mailadres,   reden,   voornaam,   familienaam,   telefoonnummer,   boodschap   (eventueel   ook   gegevens uit   categorie   2   als   je   kiest   om   een   account   te   maken   en   categorie   3   als   je   kiest   voor   de   nieuwsbriefinschrijving)   bij   een   contactaanvraag   op de Website. · Categorie   7      (IP-adres)    Je      IP-adres,   door   de   hostingfirma   om   veiligheid   en   beschikbaarheid   te   garanderen.   (DEZE   GEGEVENS   MOETEN WORDEN AFGESTEMD MET JE WEBBOUWER · Categorie   8   (persoonsgegevens   van   anderen)    We   gebruiken   door   jou   aangeleverde   persoonsgegevens   van   anderen,   bijvoorbeeld   van   de mensen   die   op   jouw   boeking   staan. Als   je   persoonsgegevens   van   anderen   aanlevert,   moet   je   zeker   zijn   dat   zij   hiermee   instemmen   en   jou toestaan   deze   informatie   te   verstrekken.   Je   moet   er   ook   voor   zorgen   dat   ze   weten   hoe   hun   persoonsgegevens   door   ons   kunnen   worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is. Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data) · Categorie   1    Het   beheer   van   je      account   op   de   Website   met   het   oog   op   het   gebruik   van   onze   webshop   en   website,   met   als rechtsgrond   de   uitvoering   van   een   overeenkomst   die   door   jou   werd   gevraagd.   En   indien   door   jou   aangegeven,   eveneens   het toezenden   van   direct   marketing,   met   als   rechtsgrond   je   expliciete,   voorafgaande   toestemming.   Indien   er   door   jou   aangegeven gezondheidgerelateerde    gegevens    worden    gebruikt    voor    direct    marketing,    dan    deze    uiteraard    ook    enkel    met    voorafgaande toestemming. · Categorie   2    Het   je   toezenden   van   direct   marketing,   nieuwsbrieven,   acties   en   promoties,   met   als   rechtsgrond   je      expliciete, voorafgaande    toestemming.    Indien    er    door    jou    aangegeven    gezondheidgerelateerde    gegevens    worden    gebruikt    voor    direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming. · Categorie 3 en 4 De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. · Categorie   5   en   6    Het   boeken   van   een   verblijf   of   het   beantwoorden   van   een   vraag,   met   als   rechtsgrond   de   uitvoering   van   een overeenkomst die door jou werd gevraagd. · Categorie   7    Je   contacteren   i.k.v.   het   plaatsen   van   een   review,   met   als   rechtsgrond   de   gerechtvaardigde   belangen   van   B&B Droomzoet om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. · Categorie   8 :   Je   contacteren   i.k.v.   een   wedstrijd   waar   je   aan   deelnam,   met   als   rechtsgrond   de   uitvoering   van   een   overeenkomst die door jou werd gevraagd. · Categorie    9    Om    veiligheid    en    beschikbaarheid    te    garanderen    met    als    rechtsgrond    het    gerechtvaardigd    belang    van    B&B Droomzoet om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. · Categorie   10    Ter   controle   van   spam   met   als   rechtsgrond   het   gerechtvaardigd   belang   van   (NAAM   LOGIES)   om   de   Website   en dienstverlening voortdurend te verbeteren. · Categorie   11   Om   de   veiligheid   te   garanderen   met   het   oog   op   preventie,   detectie   en   vervolging   van   strafbare   feiten   met   als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van B&B Droomzoet. · Categorie   12    Het   boeken   van   een   vakantieverblijf   of   het   beantwoorden   van   een   vraag,   met   als   rechtsgrond   de   uitvoering   van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. · Categorie   13    Het   verzorgen   en   verbeteren   van   deze   Website   en   het   opnemen   van   gegevens   in   anonieme   statistieken,   waaruit   de identiteit   van   specifieke   personen   of   bedrijven   niet   kunnen   achterhaald   worden,   met   als   rechtsgrond   het   gerechtvaardigd   belang van B&B Droomzoet om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Facebook buttons Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Andere functies voor sociale media Onze website(s) en mobiele app(s) functies bevatten functies voor sociale media zoals Twitter, Google+ en Pinterest, die hun eigen privacyverklaringen hebben. Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.  Toelating voor verwerking Als   B&B   Droomzoet   je   persoonsgegevens   voor   andere   doeleinden   wenst   te   verwerken   of   deze   wenst   door   te   geven   aan   organisaties   of bedrijven   waarmee   de   organisatie   samenwerkt,   dan   zal      B&B   Droomzoet   jou   daarvoor   je   uitdrukkelijke   toestemming   vragen   en   kan   je   je ertegen verzetten. Duur van de verwerking Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden. · Je rechten · Recht op toegang en inzage Je hebt het recht de gegevens die B&B Droomzoet over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van B&B Droomzoetverwijderd worden. · Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website.  Als je de informatie van B&B Droomzoet  niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven (via unsubscribe) of per e- mail ILS@droomzoet.be of per brief  Plein 7 , 2290 Vorselaar met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail. Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. · Recht van verzet Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast   heb   je   steeds   het   recht   om   je   te   verzetten   tegen   het   gebruik   van   persoonsgegevens   voor   doeleinden   van   direct   marketing;   in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. · Recht van vrije gegevensoverdracht Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. · Recht van intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. · Uitoefening van je rechten Je   kunt   je   rechten   uitoefenen   door   ons   daartoe   te   contacteren,   hetzij   per   e-mail   naar   ILS@droomzoet.be    ,      per   postPlein   7,   2290 Vorselaar of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACTEER ONS/CONTACT/… op de Website. · Recht om klacht in te dienen: Indien   je   een   klacht   hebt,   vragen   we   je   om   rechtstreeks   contact   op   te   nemen   met   B&B   Droomzoet   via   www.droomzoet.be    of   +32      474 348218).   Wij   zullen   alle   mogelijke   maatregelen   treffen   om   aan   je   bezorgdheid   i.v.m.   de   verwerking   van   persoonsgegevens   tegemoet   te komen. Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:   commission@privacycommission.be . Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen. Beveiliging Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je   dient   te   allen   tijde   de   veiligheidsvoorschriften   na   te   leven,   onder   andere   door   elke   niet   toegestane   toegang   tot   je   login   en   paswoord te   voorkomen.   Je   bent   dus   als   enige   verantwoordelijk   voor   het   gebruik   dat   wordt   gemaakt   van   www.droomzoet.be   vanop   je   computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Toegang tot gegevens Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij    garanderen    een    gelijkaardig    niveau    van    bescherming    door    contractuele    verplichtingen    tegenstelbaar    te    maken    aan    deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring. Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen. We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT). Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd. Copyright Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van B&B Droomzoet. Wijzigingen aan deze Verklaring Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen. Laatst bijgewerkt: juni 2018 Ilse www.droomzoet.be